Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenie swojej kandydatury wyłącznie na podstawie wypełnionego  Oświadczenia (pobierz). Dodatkowo należy potwierdzić zapoznanie z klauzulą informacyjną (pobierz) i zgodę na przetwarzanie danych (pobierz). Wypełniony kwestionariusz wraz z podpisaną klauzulą informacyjną proszę o złożenie w Sekretariacie lub wysłanie dokumentów na adres SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe „Bristol” MSWiA ul. Okrzei 1 57-350 Kudowa Zdrój. Kontakt: Sekretariat – tel. 74 6326 116

NOWE OFERTY PRACY

Zastępca dyrektora ds. lecznictwa 

 

WYMAGANE KWALIFIKACJE KANDYDATA NA STANOWISKO ZASTĘPCY DYREKTORA DS. LECZNICTWA

Kandydaci na w/w stanowisko winni posiadać kwalifikacje zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia  z dnia 4 sierpnia 2023 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na  poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych  niebędących przedsiębiorcami    (Dz. U. z 2023 r. poz. 1515).

 1. Tytuł zawodowy lekarza i tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie medycyny;
 2. Prawo wykonywania zawodu lekarza;
 3. Posiadanie wiedzy w zakresie obowiązujących regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania podmiotów leczniczych;
 4. Staż pracy w zawodzie co najmniej osiem lat;                                 

OFERTY KANDYDATÓW NA STANOWISKO OBJĘTE KONKURSEM POWINNY ZAWIERAĆ:

 • podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
 • dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu;
 • opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
 • inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata;
 • kopie dokumentów, o których mowa w pkt 4, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata; na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów;
 • oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska;
 • oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa w SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowym „Bristol” MSWiA w Kudowie-Zdroju.

 TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Dokumenty o których mowa w wyżej, kandydaci zgłaszający się do konkursu składają w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia opublikowania ogłoszenia do dnia 19.02.2024 r. pod adresem:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe „Bristol”  MSWiA  w Kudowie-Zdroju Okrzei 1 Kudowa – Zdrój

 Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego a także adnotację o treści:  

„Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa w SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowym „Bristol” MSWiA w Kudowie-Zdroju”

 W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego. Wymagane dokumenty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem należy składać osobiście lub pocztą (decyduje data stempla naniesiona na przesyłce), w zamkniętych kopertach, na adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe „Bristol” MSWiA w Kudowie-Zdroju ul. Okrzei 1 57-350 Kudowa-Zdrój.

Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur odbędzie się w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowym „Bristol” MSWiA w Kudowie-Zdroju,          

Okrzei 1 57-350 Kudowa-Zdrój w terminie – ok. 30 dni od dnia, w którym upływa termin zgłaszania ofert.

Oferty, które wpłyną po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane.

Oferty kandydatów, które nie będą zawierały wymaganych dokumentów, nie podlegają uzupełnieniu oraz nie będą brane pod uwagę podczas dalszej części postępowania konkursowego.

O terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci będą poinformowani drogą pisemną oraz telefonicznie.

Kandydaci zakwalifikowani do konkursu na posiedzenie Komisji Konkursowej zobowiązani są do posiadania oryginałów dokumentów przedstawionych we wcześniejszym etapie postępowania konkursowego do ewentualnego okazania na wniosek członków Komisji Konkursowej.

Materiały  i informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego można uzyskać w Dyrekcji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowego „Bristol”  MSWiA  w Kudowie-Zdroju (57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Okrzei 1 w sekretariacie)

Pliki do pobrania – https://sankud.pl/bip2020/p,51,konkursy

 

 

kierownik oddziału sanatoryjnego – lekarz

Do zadań Kierownika Oddziału Sanatoryjnego należy:

 • Koordynacja pracy podległego personelu w zakresie:zabezpieczenia ciągłości i staranności opieki nad pacjentem, kierowania pracą lekarzy zatrudnionych w Oddziale oraz nadzorowanie przebiegu leczenia.
 • Prowadzenie leczenia pacjentów i świadczenie konsultacji w zakresie posiadanych specjalizacji.
 • Odpowiada za sprawne funkcjonowanie Oddziału pod względem lekarskim, administracyjnym i gospodarczym.
 • Nadzorowanie kosztów funkcjonowania Oddziału i odpowiadanie za realizację kontraktu z NFZ i pozostałymi kontrahentami zgodnie z umowami.
 • Nadzoruje zaopatrzenie i gospodarkę lekami w Oddziale.
 • Współpracuje z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w zakresie zabezpieczenia właściwej opieki nad pacjentem.
 •  

Wymagania:

 • specjalista w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej lub specjalista w dziedzinie rehabilitacji medycznej lub specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych (dodatkowo wymagany kurs w zakresie podstaw balneologii i medycyny fizykalnej) lub specjalista w dziedzinie klinicznej tożsamej lub pokrewnej z kierunkiem leczniczym uzdrowiska (dodatkowo wymagany kurs w zakresie podstaw balneologii i medycyny fizykalnej)
 •  

Oferujemy pracę w wymiarze: 1 etat. Możliwość zatrudnienia w ramach umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej (kontrakt).

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny: Kadry 74 6326 118.

Dołącz do naszego zespołu

 Praca u nas to m.in.:

 • stabilność zatrudnienia
 • dobra płaca
 • bardzo dobra atmosfera
 • możliwość rozwoju
 • jasne zasady pracy

Stabilność zatrudnienia i możliwość rozwoju, to ogromne atuty pracy u nas.

Dołącz do zespołu pracowników Sanatorium Uzdrowiskowego „Bristol”. Jesteśmy pewni, że to będzie bardzo dobra decyzja.

Dział kadr
Kontakt

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji na temat pracy u nas – skontaktuj się z nami, chętnie udzielimy Tobie wszystkich potrzebnych informacji.

tel. 74 63 26 118
(poniedziałek-piątek od 8 do 14)

Nie znalazłeś oferty pracy?

Jeżeli nie znalazłeś oferty pracy dla siebie, aplikuj do Nas za pomocą dostępnych na stronie kwestionariuszy. Wciąż rozwijamy nasz zespół pracowników i być może za chwilę będziemy szukać właśnie Ciebie.

e-mail: kadry@sankud.pl