Zasady kierowania i przyjęcia do Oddziału Rehabilitacyjnego w SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe „Bristol” MSWiA w Kudowie-Zdroju.

Informujemy, że świadczenia z zakresu rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach oddziału stacjonarnego przeznaczone są dla pacjentów, których stan zdrowia nie pozwala na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych i ze względu na kontynuację leczenia wymagają stosowania kompleksowych świadczeń rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru pielęgniarskiego i lekarskiego, a w szczególności dla świadczeniobiorców po leczeniu operacyjnym lub zachowawczym z powodu chorób narządu ruchu w ciągu 6 miesięcy od wypisu ze szpitala.

Do wystawiania skierowań do leczenia w oddziale rehabilitacyjnym upoważnieni są lekarze nw. oddziałów szpitalnych
 • urazowo – ortopedycznych;
 • chirurgicznych;
 • neurochirurgicznych;
 • neurologicznych;
 • reumatologicznych;
 • chorób wewnętrznych;
 • onkologicznych;
 • urologicznych;
 • rehabilitacji ogólnoustrojowej; neurologicznej, pulmonologicznej, kardiologicznej;
W przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych przez lekarza poradni
 • rehabilitacyjnej;
 • urazowo-ortopedycznej;
 • neurologicznej;
Wymagane dokumenty do przyjęcia pacjenta na oddział rehabilitacji naszego szpitala:
 • skierowanie do Szpitala do oddziału rehabilitacji wystawione przez ww. lekarzy w oryginale (zawierające między innymi: Regon jednostki kierującej, numer umowy z NFZ, kody resortowe VII i VIII, numer prawa wykonywania zawodu lekarza kierującego, kod ICD10, nr telefonu do pacjenta);
 • skala Barthel wystawiona przez lekarza wystawiającego skierowanie – warunek konieczny;
 • kopie dokumentacji medycznej potwierdzającej rozpoznanie będące podstawą wystawienia skierowania.

Pobierz  wymagane dokumenty.

Dokumenty pacjent składa osobiście lub listownie (list polecony) na adres naszej placówki:

SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe „Bristol” MSWiA w Kudowie-Zdroju   

ul. Okrzei 1

57-350 Kudowa-Zdrój

 

Dokumentacja dostarczona przez pacjenta podlega rejestracji i przekazywana jest do Zespołu kwalifikacji skierowań i oceny przyjęć celem przeprowadzenia jej analizy, czy pacjent spełnia kryteria medyczne do leczenia w Oddziale Rehabilitacji. Jeżeli je spełnia zostaje zakwalifikowana do odpowiedniej kategorii medycznej.

Po czynnościach wyżej opisanych, dokumentacja jest:
 • jeżeli spełnia kryteria medyczne do leczenia w oddziale rehabilitacji wpisywana na prowadzoną przez Szpital listę oczekujących na udzielenie świadczenia, a o tym fakcie pacjent wraz ze wstępnie wyznaczonym przypuszczalnym terminem leczenia jest powiadamiany drogą pocztową;
 • jeżeli nie spełnia kryteriów medycznych jest odsyłana listem poleconym na adres pacjenta ze stosownym pismem.
Termin przyjęcia do szpitala

Termin przyjęcia do szpitala uzależniony jest od liczby oczekujących pacjentów spełniających kryteria medyczne i pacjentów z uprawnieniami do leczenia poza kolejnością. Są to kombatanci, inwalidzi wojenni i wojskowi, działacze opozycji komunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych, weterani poszkodowani w działaniach poza granicami państwa, zasłużeni honorowi dawcy krwi, a od 01.07.2018 r. niepełnosprawni znacznego stopnia. Pacjenci, którzy posiadają wymienione ustawowe uprawnienia do przyjęcia poza kolejnością i spełniają kryterium medyczne ,,są po leczeniu operacyjnym lub zachowawczym z powodu chorób narządu ruchu w ciągu 6 miesięcy od wypisu ze szpitala ” będą przyjmowani w pierwszym wolnym terminie.

Pacjenci zakwalifikowani, ale nie posiadający uprawnień do leczenia poza kolejnością i niebędący po leczeniu operacyjnym lub zachowawczym z powodu chorób narządu ruchu będą przyjmowani do leczenia wg kolejki oczekujących zgodnie z harmonogramem.

Niekompletna lub niewłaściwa dokumentacja, po zarejestrowaniu odsyłana jest do pacjenta z uzasadnieniem przyczyn jej nieprzyjęcia.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (TJ. Dz.U.2019.1373, ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 09 maja 2018r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2005r. w sprawie kryteriów medycznych, jakimi powinni kierować się świadczeniodawcy, umieszczający świadczeniobiorców na listach oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej (Dz. U. 2005 nr 200 poz. 1661);
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (TJ. Dz. U. 2018 poz. 465);
 5. Zarządzenie nr 13/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 6 lutego 2019r., ze zm.; w sprawie określania warunków zawierania umówi realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń – leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką.

Informacje dodatkowe

 1. W celu otrzymania jednego świadczenia opieki zdrowotnej na podstawie skierowania świadczeniobiorca (tj. pacjent) może wpisać się na jedną listę oczekujących – tylko u jednego świadczeniodawcy (tj. szpitala ).
 2. Ponadto Oddział Rehabilitacyjny:
 • zapewnia zakwaterowanie wyłącznie w pokojach dwuosobowych (ODDZIAŁ NIE POSIADA POKOI JEDNOOSOBOWYCH);
 • nie zapewnia tych samych terminów oraz zakwaterowań rodzinnych, w tym małżeńskich;
 • w przypadku małżeństw, które otrzymały skierowania w tym samym terminie gwarantuje miejsce kobiecie w pokoju żeńskim, mężczyźnie w pokoju męskim;
 • zapewnia przyjęcie zgodnie z kwalifikacją lekarską (pilna, stabilna) oraz kolejką oczekujących;
 • nie prowadzi rezerwacji pokoi.
 1. Informacje dotyczące zasad przyjmowania skierowań na Oddział Rehabilitacyjny udzielane są pod nr telefonu 746 326 108 od pn. do pt. w godz. 7.25-15.00.