Oświadczenie o dostępności strony

SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe „Bristol” MSWiA w Kudowie – Zdroju zobowiązuję się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z  Ustawą  z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.sankud.pl.

Według testu European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/ ) dostępność strony www.sankud.pl jest oceniana na 99.76/100 pkt.

Status pod względem zgodności:

Strona www.sankud.pl jest w pełni zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. poz. 848).

 

Niniejsze oświadczenie sporządzono: 31.10.2019 r.