Ochrona danych osobowych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Klauzula informacyjna dla Świadczeniobiorcy


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz.
UE L 119 z 04 maja 2016) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych , dalej RODO, informujemy że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Sanatorium Uzdrowiskowe „BRISTOL” Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kudowie-Zdroju
z siedzibą przy ul. Stefana Okrzei 1 w Kudowie-Zdroju (kod pocztowy: 57-350), tel.: (74) 632 61 16, adres e-
mail: sekretariat@sankud.pl.

dane kontaktowe do inspektora ochrony danych:iod@sankud.pl

Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia przez Administratora działalności leczniczej,
w szczególności w celu udzielania świadczeń medycznych z zakresu rehabilitacji leczniczej oraz prowadzenia
wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej.

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika z:

- art. 6 ust. 1 lit. c i d RODO,

- Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej,

- Ustawa z dnia 06 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Prawa Pacjenta,

- Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 roku o systemie informacji w ochronie zdrowia,

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie

rodzajów, zakresu i wzorów oraz sposobu przetwarzania dokumentacji medycznej w podmiotach

leczniczych utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych,

- W zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane szczególnej kategorii, podstawą prawną
przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit. c i h RODO

Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 29 Ustawy z 06 listopada 2008 r. o prawach
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz z § 52-54 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów oraz sposobu przetwarzania
dokumentacji medycznej w podmiotach leczniczych utworzonych przez ministra właściwego do spraw
wewnętrznych.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), której dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało
niemożnością udzielenia świadczeń medycznych.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Podane przez Panią/ Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie
profilowania.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowych.

 

 

 

Klauzula informacyjna - pdf - pobierz

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Sanatorium Bristol
Data utworzenia:2018-11-30
Data publikacji:2018-11-30
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2171

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2022-07-04 10:48:41aktualizacja klauzuli informacyjnej Ochrona danych osobowych
2022-01-17 14:30:21dodanie nowej klauzuli informacyjnej Ochrona danych osobowych