Oświadczenie o dostępności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe „Bristol” Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kudowie - Zdroju zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie dotyczy  strony internetowej BIP Sanatorium „Bristol” www.sankud.pl/bip2020.

Data publikacji strony internetowej: 2019-10-31

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-05-12

Strona internetowa  jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Data sporządzenia oświadczenia: 2022-05-12 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-28

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Paweł Galas dostepnosccyfrowa@sankud.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 74 6326 314. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://bip.brpo.gov.pl/.

 

 Dostępność architektoniczna:

  • Do budynku prowadzi 1 wejście. Wejście jest płaskie, bez schodów i innych przeszkód architektonicznych. Drzwi przesuwne otwierają się automatycznie.  Istnieje możliwość podjazdu samochodem pod samo wejście.
  • Recepcja znajduje się po lewej stronie od wejścia.
  • Dla osób na wózkach dostępne są na parterze 2 windy, które obsługują wszystkie piętra. Dodatkowo w budynku znajduję się trzecia winda, która porusza się obecnie od 1 do 4 piętra. Windą tą osoby niepełnosprawne mogą dojechać na stołówkę.
  • Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze.
  • Przed budynkiem wyznaczono kilka miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.
  • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  • W recepcji można zgłosić konieczność pomocy przy wnoszeniu walizek.
  • W budynku większość pokoi dostosowanych jest dla osób niepełnosprawnych. 4 pokoje dostosowane są dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Bristol
Data utworzenia:2018-11-28
Data publikacji:2018-11-28
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:2153

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2024-03-28 12:10:46Administratoraktualizacja oświadczenia o dostępnościOświadczenie o dostępności
2023-03-28 11:07:43Administratoraktualizacja deklaracji dostepnościOświadczenie o dostępności
2022-05-09 11:30:06AdministratorAktualizacja klauzuliOświadczenie o dostępności